Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Pojmy

Rozdelenie a význam nivelizačných stierok

Často riešenou otázkou pri navrhovaní, prípadne pri vlastnej realizácii nových podláh, je nutnosť použitia samonivelizačnej stierky. Otázka sa zužuje väčšinou len na riešenie rovinnosti podkladu, čo však nie je vždy ten hlavný dôvod, pre ktorý je samonivelizačná stierka navrhovaná ako súčasť podlahovej skladby.

Rovinnosť podľa STN 74 45 05 by mal spĺňať už samotný poter, na čo sa takmer vždy zabúda (resp. je to dôsledok nedostatočných znalostí účastníkov výstavby) a jeho nesprávne prebratie má neskôr za následok potrebu použitia väčších hrúbok podstatne drahších samonivelizačných stierok. A to býva pri nedostatku peňazí na konci stavby, kedy sa realizujú podlahy, podstatný (hlavne finančný) problém. Pre nedostatok financií v tejto etape výstavby sa často pristupuje k ich úplnému vyňatiu z podlahovej skladby, alebo sa nahrádzajú lacnejšími materiálmi, ktoré len výnimočne spĺňajú parametre pre bezpečnú aplikáciu požadovanej podlahoviny.

Pri správnom položení poteru stačí pred vlastným kladením podlahoviny vyliať stierku v odporučenej hrúbke a tá, pokiaľ je stierka navrhnutá správne, nám zabezpečí požadované vlastnosti podkladu:

 • rovinnosť podkladu - najvyššie nároky na rovinnosť sú u mäkkých krytín, ktoré majú tendenciu preniesť na povrch všetky nedostatky podkladovej vrstvy, čo má za následok nevyhovujúcu optiku dokončenej podlahy
 • hladkosť podkladu - čím sa zníži spotreba lepidiel
 • optimálnu rovnomernú nasiakavosť podkladu - potrebnú pre kvalitnejšiu aplikáciu disperzných lepidiel
 • zvýšenie pevnosti podkladu podľa definovaných požiadaviek
 • zneprašnenie podkladu - dôležité hlavne pri kladení kobercov, kde väčšinou nie je na rozdiel od mäkkých krytín dokonalá rovinnosť tým hlavným kritériom použitia stierok

Poznámka: Akákoľvek odchýlka od uvedených parametrov má vždy za následok podstatné skrátenie životnosti položenej podlahoviny.

Významnejšiu úlohu hrá nivelizovanie podláh pri stavebných rekonštrukciách, kde často treba zjednotiť väčšie rozdiely vo výškach, rozličné druhy podkladov, riešiť problémy so statikou, odstraňovaním starých krytín a podobne. Na tento účel ponúkajú renomovaní výrobcovia podlahovej chémie množstvo výrobkov, ktorými je možné takmer vždy vyriešiť daný problém.

Nutným predpokladom kladenia samonivelizačných stierok je, aby sa nanášaná hmota pevne spojila s podkladom, nepraskala a bola dostatočne odolná proti tlaku. Bežne dostupné hmoty vyzrievajú pri hrúbkach do 5 mm 12 - 24 hodín, túto dobu však výrazne ovplyvňujú také faktory, ako sú nízka teplota, vysoká vlhkosť vzduchu a väčšie hrúbky vrstiev.
Keďže väčšina hmôt je dodávaná v práškovej forme, je veľmi dôležité dodržiavanie správneho dávkovania zámesovej vody. Pre zlepšenie povrchu a rozlevu je potrebné používať po nanesení stierky odvzdušňovací ihlový valček a pre pohyb po stierkovanej ploche obuv s hrotmi.

Podklad nie je vhodné stierkovať príliš dlhú dobu dopredu, termín je vhodné zvoliť tak, aby po vyzretí vrstvy bola čo najskôr položená podlahovina!

Po vytvrdnutí sa odporúča stierku vždy ešte prebrúsiť tanierovou brúskou s kotúčom o zrnitosti 40, čím dosiahneme odstránenie možných drobných nerovností (hrudky z použitej stierky, prachové častice prípadne čiastočky napadané do čerstvej stierkovej hmoty zo stien a stropu), ktoré vedia pokaziť konečný estetický dojem, hlavne pri kladení PVC krytín, linolea a korku.
Pri hrúbkach nad 5 mm je nutné použiť obvodové dilatačné pásky pri stenách, stĺpoch, a v miestach predpokladaných koncentrácií napätí.

Jednotlivé výrobky sa líšia jednak hrúbkou nanášanej vrstvy a dobou schnutia, ale hlavne fyzikálnymi parametrami, z ktorých najdôležitejším je pevnosť v tlaku. Pri výbere je treba brať do úvahy:
- hrúbku vyrovnávajúcej vrstvy
- zvolený typ podlahovej krytiny
- uvažovanú prevádzkovú záťaž
V technickom liste si treba vopred overiť, či navrhovaná hmota skutočne spĺňa požiadavky projektu.

Aplikácia samorozlievacej stierky na pripravený (prebrúsený, povysávaný a napenetrovaný) podklad

Základné delenie najviac používaných samonivelizačných hmôt

a) Podľa hrúbky nanášanej vrstvy

 • stierkovanie – nanášaná vrstva má hrúbku do 3 mm, ktorá je väčšinou minimálne nutná pre vyhladenie podkladu. Pre tento účel sa používajú veľmi jemnozrnné samorozlievacie stierkové hmoty.
 • vyrovnávanie – nanáša sa vrstva 0 - 8 mm. Používajú sa jemnozrnné samorozlievacie stierky, ktoré vyzrievajú s veľmi malým napätím.
 • nivelizovanie – vyrovnávacie práce v rozsahu 0 - 50 mm. Používajú sa jemnozrnné samorozlievacie hmoty.

b) Podľa zloženia

 • cementové stierkovacie hmoty – väčšina dnes používaných stierkovacích hmôt
 • sadrové stierkovacie hmoty – v poslednom čase stále viac používané

c) Podľa špeciálneho účelu

 • rýchloschnúce stierkovacie hmoty – obsahujú rôzne urýchlovače a disperzie, čo umožňuje kladenie podlahovín už po veľmi krátkom čase od ich aplikácie
 • stierkovacie hmoty vystužené vláknami – používajú sa hlavne na drevené podklady
 • exteriérové stierkovacie hmoty – sú vhodné aj do exteriéru
 • iné – rôzne samonivelizačné potery, stierky, kde zámesovú vodu nahrádza priložená disperzia, špeciálne stierky pod klasické drevené parkety a pod.