Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Pojmy

Čo je Karta bezpečnostných údajov, kto má povinnosť ju vypracovať

KBÚ predstavuje súhrn identifikačných a bezpečnostných údajov chemickej látky, príp. zmesi so zameraním na ochranu zdravia, životného prostredia a zvýšenia bezpečnosti pri akomkoľvek nakladaní s nimi.

KBÚ je povinný vypracovať primárne výrobca látky (zmesi) v prípadoch uvedených v čl.31 Nariadenia ES č.1907/2006. Túto musí následne poskytnúť dodávateľ látky (zmesi) príjemcovi látky (zmesi) a Národnému toxikologickému informačnému centru v štátnom jazyku.

Informácie v karte bezpečnostných údajov majú byť napísané zrozumiteľne a stručne.

Legislatíva

Príloha II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Nariadenie Komisie EÚ č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Čo musí Karta bezpečnostných údajov obsahovať

1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

 • 1.1. Identifikátor produktu
 • 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
 • 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
 • 1.4. Núdzové telefónne číslo

2. Identifikácia nebezpečnosti

 • 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
 • 2.2. Prvky označovania
 • 2.3. Iná nebezpečnosť

3. Zloženie/informácie o zložkách

 • 3.1. Látky
 • 3.2. Zmesi

4. Opatrenie prvej pomoci

 • 4.1. Opis opatrení prvej pomoci
 • 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
 • 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

5. Protipožiarne opatrenia

 • 5.1. Hasiace prostriedky
 • 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
 • 5.3. Rady pre požiarnikov

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

 • 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
 • 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
 • 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
 • 6.4. Odkaz na iné oddiely

7. Zaobchádzanie a skladovanie

 • 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
 • 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
 • 7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

8. Kontroly expozície/osobná ochrana

 • 8.1. Kontrolné parametre
 • 8.2. Kontroly expozície

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

 • 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
 • 9.2. Iné informácie

10. Stabilita a reaktivita

 • 10.1. Reaktivita
 • 10.2. Chemická stabilita
 • 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
 • 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
 • 10.5. Nekompatibilné materiály
 • 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

11. Toxikologické informácie

 • 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

12. Ekologické informácie

 • 12.1. Toxicita
 • 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
 • 12.3. Bioakumulačný potenciál
 • 12.4. Mobilita v pôde
 • 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
 • 12.6. Iné nepriaznivé účinky

13. Opatrenia pri zneškodňovaní

 • 13.1. Metódy spracovania odpadu

14. Informácie o doprave

 • 14.1. Číslo OSN
 • 14.2. Správne expedičné označenie OSN
 • 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
 • 14.4. Obalová skupina
 • 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
 • 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
 • 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

15. Regulačné informácie

 • 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
 • 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

16. Iné informácie