Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Pojmy

Ekológia výrobkov a jej označovanie

Úvod

Vstup Slovenska do EÚ je spojený s rozsiahlou harmonizáciou jednotlivých právnych noriem, predpisov a ustanovení. Takýmito sú aj Ustanovenia o nebezpečných látkach / GefSofftV / z 26.8.1986 a následné novelizácie,
ktoré pojednávajú veľmi široko o klasifikovaní, označovaní a zaobchádzaní so všetkými nebezpečnými látkami, teda látkami, pri používaní ktorých môže dôjsť k poškodeniu zdravia. Tieto ustanovenia ukladajú povinnosti tým, ktorí s týmito látkami manipulujú alebo prácu s týmito látkami zadávajú.

1. Ustanovenie o nebezpečných látkach

Následné informácie o nebezpečných látkach uvádzame vzhľadom k nášmu vstupu do EU v máji roku 2004. Tento vstup je mimo iného spojený s rozsiahlou harmonizáciou jednotlivých právnych noriem, predpisov a ustanovení. Pritom už dnes sú tieto normy často súčasťou informačných a technických listov a doporučení.

Kompletné Ustanovenia o nebezpečných látkach (GefStoffV) z 26.8.86 so všetkými následnými novelizáciami sa dá získať v nakladateľstve Deutschen Bundes-Verlag, Bonn. Tieto ustanovenia pojednávajú široko o klasifikovaní, označovaní a zaobchádzaniu so všetkými druhmi nebezpečných látok. Ukladajú povinnosť všetkým tým, ktorí s týmito látkami manipulujú alebo prácu s týmito látkami zadávajú (zamestnávatelia). Medzi tieto povinnosti patrí napr. (skrátene):

Povinnosť stanovenia nebezpečnej látky (GefStoffV § 16)

Stanovenie a vyhodnotenie nebezpečia konkrétneho výrobku, napr: Podľa potlačenia obalu, technických a bezpečnostných listov, informácií výrobcu, GISCODE a pod.

Povinnosť ochrany (GefStoffV § 17, 19-34)

Spôsoby používania, stanovenia a vykonávania všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení s ohľadom na popísané alebo očakávané nebezpečie (akými sú napr: vetranie, odsávanie, ochrana dýchacích ciest či ochrana proti prachu, ochranné odevy, zdravotné prehliadky a vyšetrenia a pod.) možno získať v technických pravidlách pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami TRGS a GISCODE.

Pracovné návody (GefStoffV § 20)

Všetky pracoviská musia byť oboznámené zrozumiteľnou písomnou formou s možným nebezpečím, stanovenými bezpečnostnými opatreniami a pravidlami správania, návody pre prípad nebezpečenstva, prvej pomoci, likvidácii odpadu a pracovnými postupmi. Tieto poučenia musia byť vykonané pred vlastným nakladaním s nebezpečnými látkami a musia byť aspoň jeden raz ročne opakované.

Substitučná povinnosť (GefStoffV §16)

Overenia, či nie sú k dispozícii výrobky s menším zdravotným rizikom a následná povinnosť nahradenia zdraviu nebezpečných výrobkov menej nebezpečnými alebo úplne bezpečnými v prípade že je to technicky možné. Zmeniť výrobné postupy a podmienky tak, aby bolo možné obmedziť alebo vylúčiť používanie nebezpečných látok na pracovisku. Ak sú nebezpečné látky používané aj napriek tomu, je nutné písomne zaevidovať zistené hodnoty a dôvod ich použitia (možnosť použitia UZIN formuláru).

Povinnosť dohliadania (GefStoffV § 18)

Ak nejde na pracovisku celkom bezpečne vylúčiť nadlimitnú koncentráciu škodlivín vo vzduchu, je nutné vykonávať kontrolné merania koncentrácie. Namerané hodnoty je nutné archivovať po dobu 30 rokov.

Informačná povinnosť (GefStoffV § 21)

Informovať zamestnancov o zistenej situácii a možnostiach nebezpečia, spôsoboch ochrany, nameraných hodnotách a pod.

2. TRGS – TECHNICKÉ PRAVIDLÁ PRE NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Penetračné nátery a lepidlá - TRGS 610

Technické pravidlá pre manipuláciu s nebezpečnými látkami TRGS 610 rozdeľujú penetrácie a lepidlá na podlahové krytiny a parkety podľa obsahu rozpúšťadiel na štyri kategórie:

Bez obsahu rozpúšťadiel 0 - 0,5% rozpúšťadiel
S nízkym obsahom rozpúšťadiel 0,5 - 5% rozpúšťadiel
S obsahom rozpúšťadiel 5 - 10% rozpúšťadiel
S vysokým obsahom rozpúšťadiel viac ako 10% rozpúšťadiel

Rozpúšťadlo je v prípade TRGS 610 definované ako kvapalná, ľahko sa odparujúca organická látka s bodom varu menším alebo rovným 200°C.
TRGS 610 poskytuje jasné rozlišovacie kritéria pre povinný spôsob zisťovania týchto látok a ich prípadnú povinnú substitúciu výrobkom nezávadným. Výrobky s vysokým obsahom rozpúšťadiel, prípadne výrobky s obsahom rozpúšťadiel je nutné nahrádzať výrobkami s nízkym obsahom rozpúšťadiel alebo ešte lepšie výrobky bez obsahu rozpúšťadiel na báze vodnej disperzie. Výnimku je možné urobiť iba v niekoľkých menej nutných technických prípadoch, ktoré sú uvedené v TRGS 610.
Výrobky UZIN ktoré pripadajú do pôsobnosti TRGS 610 a zodpovedajú udávaným doporučeniam, sú označené ako "GISCODE D 1 / losemittelfrei" - bez obsahu rozpúšťadiel.

Cementy a prípravky s obsahom cementu /TRGS 613/

Cement a výrobky s obsahom pri kontakte s pokožkou reagujú a môže dôjsť k s očami môže dôjsť k podráždeniu alebo poleptaniu. Portlandský cement môže navyše obsahovať stopy rozpustných chromanových (VI) solí. Tento chroman môže byť príčinou kožnej alergie, tzv. murárskeho poškriabania.
Technické pravidlá pre manipuláciu s nebezpečnými látkami TRGS 613 rozdeľujú cementy a produkty s obsahom cementov do dvoch kategórií:

Na chróman chudobné < 2 ppm rozpustného chrómanu
Na chróman nie chudobné > 2 ppm rozpustného chrómanu

TRGS odporúča používanie výrobkov ktoré sú na chromany chudobné. Výrobky UZIN, ktoré spadajú do pôsobnosti TRGS 613 a zodpovedajú udávaným doporučeniam, sú značené ako "Chromatanrm nach TRGS 613 / GISCODE ZP1". Na chromany chudobné podľa TRGS 613 / GISCODE ZP 1.

Reakčné živice a TRGS 610

Prakticky všetky reakčné živice, napr. polyuretány a epoxidové živice patria medzi nebezpečné látky. Napriek tomu môžeme podľa súčasných znalostí tieto výrobky s obsahom rozpúšťadiel spracovávať pri zabezpečení celkom normálneho vetrania miestnosti podľa rovnakých pravidiel, ako keby sme pracovali s výrobkami bez obsahu rozpúšťadiel, bez toho aby sme pri tom prekročili hraničné limity škodlivín obsiahnutých vo vzduchu.
Je pravda že tekuté zložky reakčných živíc môžu pri neopatrnej manipulácii alebo u mimoriadne citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie. V prípade epoxidových živíc to platí pre obidve zložky, v prípade polyuretánov to platí iba pre zložky tvrdidiel.
Je nutné chrániť zrak a pokožku pred priamym kontaktom s tekutou, nevytvrdnutou reakčnou živicou. Pri práci s týmito výrobkami sa doporučuje používať ochranné krémy na ruky, ochranné pracovné rukavice a v prípade tekutých výrobkov i nosenie ochranných okuliarov. Je bezpodmienečne nutné dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a pokynov pre prácu s nebezpečnými látkami. Vo vytvrdnutom stave sú reakčné živice úplne nezávadné.
Podľa technických pravidiel o manipulácii s nebezpečnými látkami TRGS 610, nie sú výrobky z reakčných živíc považované za náhradu produktov s vysokým obsahom rozpúšťadiel, aj napriek tomu sa však nevylučuje ich použitie. I tu by však mala byť uplatňovaná povinnosť vhodnej substitúcie. Pretože v mnohých prípadoch je použitie výrobkov z reakčných živíc technicky mimoriadne vhodné a pritom ich nie je možné nahradiť menej nebezpečnými disperznými výrobkami., sú s ohľadom na stav súčasných vedomostí tou správnou voľbou pri ich prednostnom použití. Napríklad pri uzatváraní podkladov, pri povrchovej úprave parkiet a pod. V niektorých prípadoch sú vhodné len reakčné živice, napr. pre na rube štruktúrovanej gumovej krytiny.

TRGS 617

Náhradné látky a náhradné postupy za výrobky s vysokým obsahom rozpúšťadiel pre povrchovú úpravu parkiet a ostatných drevených podláh.
Technické pravidlá pre nakladanie s nebezpečnými látkami TRGS 617 predkladajú návrhy pre použitie náhradných látok a náhradných postupov za výrobky s vysokým obsahom rozpúšťadiel pre povrchovú úpravu parkiet a ostatných drevených podláh. V princípe ide o rozlišovanie medzi lakmi s vysokým obsahom rozpúšťadiel a tzv. vodnými lakmi. Parketové laky s vysokým obsahom rozpúšťadiel obsahujú v hotovej podobe pred použitím viac než 25% rozpúšťadiel pričom obsiahnuté nízko vriace zložky patria z ohľadu ochrany práce medzi problematické. Naproti tomu, vodné laky obsahujú menej než 15%, väčšinou vysoko vriacich zložiek, čím sú z pohľadu ochrany práce bez problémov. Prípadne laky rozpúšťadla neobsahujú.
Rozpúšťadlom sa v zmysle TRGS 617 rozumie kvapalná organická látka s tlakom pár väčším než 1 Pascal pri 20° C, alebo - inými slovami povedané - tá ktorá má bod varu do max 250° C.
Pre náhradu výrobkov pre povrchovú úpravu drevených podláh s vysokým obsahom rozpúšťadiel platia zhodné doporučenia ako u lepidiel s vysokým obsahom rozpúšťadiel. Všade tam kde je to z hľadiska technického použitia možné, mal by sa výrobok nahradiť výrobkom s nízkym obsahom rozpúšťadiel alebo vodným lakom bez obsahu rozpúšťadiel.
Všetky výrobky UZIN pre povrchovú úpravu parkiet spadajú do pôsobnosti TRGS 617 a môžu v súlade s udávaným doporučením nahradzovať výrobky s vysokým obsahom rozpúšťadiel, aromatov a nízko vriacich zložiek. Výrobky UZIN sú označené ako GISCODE W 2, W3 alebo W3 / DD.

3. EMICODE

Čistota vnútorného vzduchu je dôležitou otázkou pri výbere podlahových krytín, lepidiel a stavebných výrobkov. Kto sa zaujíma o maximálnu ochranu zdravia, životného prostredia a kvality vnútorného ovzdušia, istotne ho zaujme oboznámenie s týmito certifikáciami.
Aj takzvané „bezrozpúšťadlové“ výrobky môžu obsahovať nepatrné množstvo ťažkých prchavých látok, ktoré sa pozvoľna uvoľňujú do okolitého vzduchu (VOC-emise), kde ich je možné preukázať.
Príklad: Terpény zo živíc stromov používaných k výrobe lepidiel. Koncentrácie týchto látok sú spravidla veľmi nízke a už bežným odvetraním je ich pôsobenie úplne neškodné.
Pre spoľahlivý popis chovania emisií výrobkov zaviedlo GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., PF 230169, 40087 Düsseldorf) v roku 1997 klasifikačný systém EMICODE.
Delí sa na základe veľmi prísne definovaných skúšobných metódach GEV (emisné skúšobné komory) a GEV klasifikačných kritérií do 3 emisných tried:

EMICODE EC 1 s veľmi nízkym obsahom emisií
EMICODE EC 2 s nízkym obsahom emisií
EMICODE EC 3 nie s nízkym obsahom emisií

µg/m3 po 3 dňoch TVOC po 28 dňoch TVOC/TSVOC
EC 1 PLUS ≤ 750 ≤ 60/40
EC 1 ≤ 1000 ≤ 100/50
EC 2 ≤ 3000 ≤ 300/100

Z praktického hľadiska je dôležitá predovšetkým najlepšia emisná trieda EMICODE EC 1 PLUS. Povinne značené výrobky, prípadne reaktívne produkty sú značené emisným symbolom „R“ (R v zmysle zákonne „upravené“).
Nová klasifikácia EMICODE od septembra 2010.
V máji v roku 2009 bol po dlhotrvajúcich rozpravách v rámci nemeckého GEV (Gemeinschaft Emissionskontrolierte Verlegewerkstoffe) zásadne prepracovaný terajší kvalifikační systém pre EMICODE, ktorý bol v platnosti od roku 1997 a ktorý ďaleko lepšie zodpovedal dosiahnutému stavu súčasnej techniky. Prepracovaný bol pritom ako skúšobný postup zisťovania emisií, tak aj stanovenie jej limitných hodnôt. Novo zavedená bola najmä emisná trieda EMICODE EC 1 Plus, ktorá stanovuje mimoriadne nízku a tým veľmi prísnu hornú hranicu pre VOC - emisie, ktoré môžu materiály pre aplikáciu vylučovať. (VOC = riedke organické zlúčeniny, zjednodušene povedané: obsah organických rozpúšťadiel).

Značenie EMICODE (Zdroj: GEV - klasifikačné kritéri)

Limitné hodnoty EC 1 Plus sú pritom prísnejšie než limitné hodnoty oprávňujúce získanie označenia symbolu Modrého anjela. Veľmi veľa, avšak nie všetky, výrobky UZIN, ktoré boli doteraz zaradené do triedy EC 1 (podľa starej klasifikácie), dosiahne aj na zaradenie do klasifikačnej triedy EC 1 Plus. Z tejto skutočnosti je zrejmé, ako náročná a vysoká úroveň je stanovená stupňom EMICODE EC 1 Plus.
Príslušné výrobky UZIN sú od septembra 2010 označené novou značkou EMICODE EC 1 Plus. Tie, ktoré na zaradenie do tejto skupiny nedosiahnu, môžu byť ako doteraz označené značkou EMICODE EC 1.
Je treba vyzdvihnúť, že nový systém EMICODE oproti starému systému vykazuje jednu podstatnú výhodu: vďaka modifikovaným skúšobným postupom pri stanovení emisií je teraz možné priame zrovnanie výsledkov skúšok pre získanie Modrého anjela, skúšok komisie pre zdravotné hodnotenie stavebných produktov (AgBB) a EMICODE (nové). Tým je do budúcnosti potrebné pre získanie certifikátu rozličného označenia emisného zaradenia vykonávať iba jedných skúšok na emisie.

4. GISCODE

V roku 1993 zjednali výrobcovia odborové združenie v stavebníctve (GISBAU) dobrovoľný klasifikačný systém GISCODE k rozlíšeniu skupín výrobkov s určitými spoločnými znakmi nebezpečnosti.
Táto dobrovoľná klasifikácia je výhradne zameraná na bezpečnosť a ochranu práce a delí sa na 4 kategórie výrobkov podľa TRGS 610. GISCODE zahŕňa penetrácie, lepidlá na podlahoviny a parkety, epoxidové živice a výrobky obsahujúce cement. Klasifikačný systém pre skupiny výrobkov stavební chémie podľa hľadísk ochrany práce.
Oblasť platnosti: penetrácie, lepidlá pre podlahové krytiny a parkety, epoxidové živice a výrobky obsahujúce cement.

Klasifikačný systém GISCODE
D 1 bez obsahu rozpúšťadiel disperzné lepidlá / prednátery
D 2 s nízkym obsahom rozpúšťadiel disperzné lepidlá / prednátery , bez aromátov
D 3 s nízkym obsahom rozpúšťadiel disperzné lepidlá / prednátery , bez toluénu
D 4 s nízkym obsahom rozpúšťadiel disperzné lepidlá / prednátery , s obsahom toluénu
D 5 s obsahom rozpúšťadiel disperzné lepidlá / prednátery , bez aromátov
D 6 s obsahom rozpúšťadiel disperzné lepidlá / prednátery , bez toluénu
D 7 s obsahom rozpúšťadiel disperzné lepidlá / prednátery , s obsahom toluénu
S 1 s vysokým obsahom rozpúšťadiel lepidlá / prednátery, bez aromátov a metanolu
S 2 s vysokým obsahom rozpúšťadiel lepidlá / prednátery, bez toulénu a metanolu
S 3 s vysokým obsahom rozpúšťadiel lepidlá / prednátery, bez aromátov
S 4 s vysokým obsahom rozpúšťadiel lepidlá / prednátery, bez metanolu
S 5 s vysokým obsahom rozpúšťadiel lepidlá / prednátery, bez toulénu, s metanolom
S 6 s vysokým obsahom rozpúšťadiel lepidlá / prednátery, s obsahom toulénu
RE 0 bez obsahu rozpúšťadiel epoxidové živice – disperzie
RE 1 bez obsahu rozpúšťadiel epoxidové lepidlá / prednátery
RE 2 s nízkym obsahom rozpúšťadiel epoxidové lepidlá / prednátery
RE 3 s obsahom rozpúšťadiel epoxidové lepidlá / prednátery
RU 1 bez obsahu rozpúšťadiel polyuretánové lepidlá / prednátery
RU 2 s nízkym obsahom rozpúšťadiel polyuretánové lepidlá / prednátery
RU 3 s obsahom rozpúšťadiel polyuretánové lepidlá / prednátery
RU 4 s vysokým obsahom rozpúšťadiel polyuretánové lepidlá / prednátery
CP1 stierka na báze síranu vápennatého
ZP 1 na chromany chudobné cementové výrobky
ZP 2 na chromany nechudobné cementové výrobky

GISCODE predstavuje informační systém k skupinám výrobkov, ktorý bol vypracovaný spoločne Technickou komisiou pre stavební lepidla (TKB) a Pracovným zväzom odborového združenia v stavebníctve. Klasifikácia podľa GISCODE, značenie na etiketách výrobku, v technických a bezpečnostných listoch je všetkými členmi priemyslového zväzu výrobcov lepidiel realizované dobrovoľne. Pre všetky GISCODE skupiny výrobkov sú u Stavebného odborového združenia k dispozícií príslušné informácie o výrobcoch a vzorové prevádzkové pokyny.

5. MODRÝ ANJEL

Blue angel, blaue engel, resp. modrý anjel je svetovo prvá a najstaršia ekologická značka produktov, výrobkov a služieb. Vznikla v roku 1978 na základe iniciatívy federálneho ministerstva vnútra a bola schválená ministrami pre životné prostredie federálnej vlády a federálnych štátov.
Považuje sa za trhovo vhodný nástroj environmentálnej politiky, ktorý bol vytvorený na zvýraznenie pozitívnych ekologických vlastností výrobkov a služieb na dobrovoľnej báze. Je v súlade s princípmi trhovej ekonomiky, pretože vďaka konkurencii sa dosahujú čo najlepšie ekologické vlastnosti výrobkov (okrem potravín) a služieb.
Blue Angel pomáha urýchľovať štrukturálne zmeny ekonomiky smerom k udržateľnému rozvoju. A robí to s čoraz väčším úspechom. Prvé základné kritériá pre udelenie certifikátu Blue Angel boli prijaté výborom pre ekologickú značku (Environmental Label Jury) v roku 1978.
Dnes vlastní značku Blue Angel okolo 10 000 výrobkov a služieb v 80-tich produktových kategóriách. Počas týchto 30 rokov sa dosiahol významný počet úspechov v správaní sa k životnému prostrediu a konzumu. Blue Angel uspelo, keď sa ekologicky najznámejšie produkty stali bežným štandardom. Rozsah aktivít Blue Angel sa kontinuálne zväčšuje a ďalšie nové výrobky a služby získavajú túto značku.
Viac informácií o ekologickej značke Blue Angel nájdete na http://www.blauer-engel.de. Na stránke je popísaný proces získania označenia Blue Angel pre výrobok, informácie o správnom používaní loga a zoznam výrobkov, výrobcov a značiek, ktoré spĺňajú kritéria Blue Angel. Nechýbajú tiež odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa používania tohto označenia.

6. „CE“ - Označenie

Označením „CE“ potvrdzuje výrobca, že jeho produkt spĺňa podmienky zadané európskymi normami, alebo podmienky pre toto označenie. Produkty, pre ktoré je určená EN - norma (alebo ETAG), musia byť označené značkou „CE“ a výrobca musí vedieť preukázať splnené kvalitatívne opatrenia. Napríklad v oblasti materiálov pre pokládku je to malta a lepidlo pre obklady.

Pozor! CE označenie neurčuje podmienky pre použitie výrobkov. Tieto závisia čisto na zodpovednosti pokladačov s ohľadom na príslušné úkony.

7.„Ü“ - OZNAČENIE

„Ü“ - označenie dokladuje, že príslušný výrobok spĺňa podmienky určené Nemeckým inštitútom stavebných technológii na preukázanie vlastností výrobkov, spĺňa všeobecné podmienky pre toto označenie, je teda osvedčený všeobecnými skúškami.
Na rozdiel od označenia „CE“ toto označenie upravuje podmienky použitia výrobkov, to znamená, že výrobca musí rozoznať nutnosť použitia tohto označenia. Všeobecná povinnosť pre toto označenie určitej skupiny výrobkov neexistuje.

8. KORMIDLO

Kormidlo je v oblasti EÚ platným označením zhody, ktoré potvrdzuje spôsobilosť použitia príslušného výrobku pre námorné vybavenie. Podmienkou je existencia presne definovanej požiarnej skúšky. Nositeľom kormidla je IMO - Medzinárodná námorná organizácia, pod organizácia OSN.

9. ÖKOLINE

Všetky výrobky UZIN ÖkoLine zodpovedajú parametrom najvyššej kvality. Podliehajú od surovín až po výrobu mimoriadne prísnej kontrole v súlade s ISO 9001 a to nielen po stránke emisných charakteristík ale aj vo vzťahu na ich vynikajúcu kvalitu a funkčné vlastnosti. UZIN ÖkoLine predstavujú systém odskúšaných a odsúhlasených materiálov pre podlahárske práce, zaručujúci pachovo neutrálne prostredie a čistý vzduch v miestnosti.
UZIN ÖkoLine je príspevkom pre pokrok v ekológii a technike.